O projekcie

Modernizacja systemów grzewczych
i odnawialne źródła energii
– zwalczanie emisji kominowej
w Gminie Męcinka

Opis projektu

Projekt realizowany przez Gminę Męcinka ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt będzie realizowany w województwie dolnośląskim, powiecie jaworskim na terenie gminy Męcinka. Przedmiotem projektu jest modernizacja systemów grzewczych obejmującą wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej/ chłodniczej lub instalację źródeł ciepła opartych o OZE lub instalację kotłów spalających biomasę, lub instalację kotłów spalających paliwa gazowe.

Wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu grzewczego. Dopuszcza się również zastosowanie ogrzewania elektrycznego pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE. Projekt jest zgodny z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej obowiązującymi na obszarze realizacji.

Zakres rzeczowy: projekt ma charakter grantowy, głównym jego  elementem będzie ogłoszenie i przeprowadzenie otwartego konkursu na granty wśród mieszkańców gminy Męcinka. Uzasadnieniem dla wyboru rozwiązań i technologii w ramach grantu będzie każdorazowo ich zgodność z polskimi i europejskimi normami oraz korzystny stosunek jakości do ceny. Przyjęte rozwiązania umożliwią ograniczenie emisji kominowej na terenie dolnośląskiej strefy ochrony powietrza.

Wnioskodawcą i Grantodawcą w projekcie będzie Gmina Męcinka. Projekt realizowany metodą PCM w formie partycypacyjnej. Odpowiedzialność za projekt: Gmina Męcinka poprzez Urząd Gminy w Męcince.

Projekt będzie realizowany w formule grantowej, tj. Gmina Męcinka  będzie udzielała grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu na rzecz mieszkańców obszaru będących Grantobiorcami. Projekt stanowi samodzielną jednostkę analizy i obejmuje wszystkie działania niezbędne do zapewnienia funkcjonalności i operacyjności infrastruktury zaraz po zakończeniu realizacji zakresu rzeczowego.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków
mieszkalnych oraz ograniczenie emisji kominowej na terenie gminy
Męcinka poprzez modernizację źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych i wielorodzinnych wspartą inwestycjami w OZE.

Cele szczegółowe

1. Wsparcie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w sektorze
mieszkaniowym na terenie Gminy Męcinka;
2. Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Męcinka i strefy
dolnośląskiej;
3. Poprawa warunków sanitarnych życia na terenie Gminy Męcinka i
strefy dolnośląskiej i zmniejszenie ryzyka zachorowalności na choroby
związane z jakością powietrza, w tym choroby układu oddechowego;
4. Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez poprawę stanu
powietrza.

Planowane efekty

Projekt przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników:
1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych:
778,1 MgeCO2/r;
2. Roczny spadek emisji PM 10: 3,98 Mg;
3. Roczny spadek emisji PM 2,5: 3,10 Mg.
4. Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła: 80 szt.

Najczęściej zadawane pytania

Nie. Na etapie składania wniosku o grant Grantobiorca podpisuje wyłącznie oświadczenie, że posiada zdolność finansową do realizacji projektu ze środków własnych (mogą to być środki zgromadzone na rachunku bankowym i/lub finansowanie projektu kredytem/pożyczką). Dopiero na etapie podpisywania umowy o grant Grantodawca będzie wymagał przedstawienia stosownych dokumentów: ważnej promesy kredytowej, umowy kredytowej/umowy pożyczki, aktualnego wyciągu z rachunku bankowego Grantobiorcy.

Dokumenty poświadczające posiadanie środków finansowych przedstawiane na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie odpowiadać muszą kwocie co najmniej równej całkowitym wydatkom projektu (w tym wydatkom, które nie kwalifikują się do dofinansowania).

Nie. Właściciele budynku mogą ubiegać się o grant na wymianę kotłów, ale nie są jedynymi uprawnionymi osobami. Poniżej przedstawiamy katalog Grantobiorców.

Grantobiorcami mogą być osoby fizyczne będące:

 • właścicielem domów jednorodzinnych;
 • współwłaścicielem domu lub mieszkania, po uzyskaniu zgody wszystkich współwłaścicieli oraz po przedłożeniu oświadczenia o wzięciu na siebie pełnej odpowiedzialności za  realizację projektu, w tym, ewentualnych roszczeń z tytułu niewywiązania się z realizacji grantu;
 • właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych;
 • najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu);

oraz:

 • wspólnoty mieszkaniowe;
 • spółdzielnie mieszkaniowe;
 • towarzystwa budownictwa społecznego

 

z wyłączeniem osób/podmiotów:

 • które zostały wykluczone z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na podstawie art. 207 o finansach publicznych;
 • na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 TFUE;
 • karanych na mocy zapisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769), zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)
 • karanych na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 1212).

którzy na dzień składania wniosku o grant jak i na dzień udzielenia pomocy posiadają zaległości podatkowe na rzecz Gminy wg właściwości miejscowej ze względu na lokalizację inwestycji Grantobiorcy (np. podatek rolny/od nieruchomości inne opłacane na rzecz Gminy).

Tak. Wypłata grantu nastąpi m.in. pod warunkiem przedstawienia potwierdzenia ubezpieczenia budynku wraz ze źródłem ciepła/instalacją lub ubezpieczenia samego źródła ciepła/instalacji.

Na chwilę obecną nie możemy podać dokładnego okresu, ponieważ zależy on od realizacji całego projektu Grantowego na terenie Gminy. Okres ten będzie liczony jako 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Grantodawcy (Gminy Męcinka).

Np. przyjmując, że realizacja projektu zakończy się zgodnie z harmonogramem, tj. 30-12-2021 r., a Gmina Męcinka otrzyma płatność końcową 31-03-2022 r., datą zakończenia okresu trwałości projektu będzie 31-03-2027 r. i do tej daty Grantobiorca będzie zobligowany wykorzystywać dofinansowane źródło ciepła zgodnie z jego przeznaczeniem.

O dacie zakończenia okresu trwałości Grantodawca poinformuje Grantobiorców po zakończeniu realizacji projektu.

W ramach projektu można wymienić wysokoemisyjne źródła ciepła, tj. posiadane ogrzewanie, które nie spełnia norm emisyjnych Ekoprojektu obowiązujących od roku 2020 lub wymagań klasy 5, emitujące do atmosfery CO2 oraz inne zanieczyszczenia, takie jak pyły zawieszone PM 10 i PM 2,5 i inne związki toksyczne powstające w wyniku spalania paliw stałych np.:

 • kocioł na węgiel, poniżej 5 klasy, nie spełniający wymogów Ekoprojektu 2020
 • piec wolnostojący typu koza;
 • kominek z otwartym paleniskiem;
 • kocioł na biomasę wrzutowy z obsługą ręczną;
 • piec kaflowy.

W ramach projektu NIE można wymienić dotychczas używanych kotłów gazowych i olejowych na inne źródła ciepła.

Każdorazowo wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła musi prowadzić do redukcji emisji CO2 (co najmniej o 30% w przypadku zamiany paliwa) oraz emisji pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5  – nie dotyczy sieci ciepłowniczej.

W ramach projektu można zastosować następujące źródła ciepła:

 • Podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej;
 • Instalacja źródeł ciepła opartych o OZE (np. pompy ciepła: powietrze/woda, woda/woda, glikol/woda, itp.);
 • Instalacja kotłów spalających biomasę (np. kotły na pellet; kotły na biomasę)
 • Instalacja kotłów spalających paliwa gazowe (np. kocioł gazowy kondensacyjny: propan lub gaz ziemny);
 • dopuszcza się również zastosowanie ogrzewania elektrycznego (kable / maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne itp.), pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE – mikroinstalacja o odpowiedniej mocy może zostać zrealizowana w ramach projektu (można również wykorzystać już istniejącą instalację).

Każdorazowo wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła musi prowadzić do redukcji emisji CO2 (co najmniej o 30% w przypadku zamiany paliwa) oraz emisji pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5  – nie dotyczy sieci ciepłowniczej.

Uproszczony audyt energetyczny jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku, który jest przygotowywany zgodnie z metodologią narzuconą przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą (z którą Gmina Męcinka podpisała umowę o dofinansowanie projektu grantowego).

Uproszczony audyt energetyczny obejmuje następujące elementy:

 1. Weryfikację istniejącego wysokoemisyjnego źródła ciepła w domu jednorodzinnym, wielorodzinnym lub pojedynczym mieszkaniu zlokalizowanym w budynku jednorodzinnym lub wielorodzinnym (wymianie podlegają wyłącznie źródła ciepła na paliwa stałe nie spełniające wymogów Ekoprojektu 2020);
 2. Weryfikację ilości spalanych paliw w istniejących źródłach ciepła
 3. Weryfikację podstawowych danych budynku/lokalu ubiegającego się o wymianę źródła ciepła oraz lokalnych potrzeb i możliwości dokonania wymiany
 4. Obliczenie dla budynku/lokalu ubiegającego się o wymianę źródła ciepła:
  1. wartości wskaźnika EP (zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej);
  2. wielkości emisji pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5;
  3. wielkości emisji CO2.
 5. Weryfikację możliwości zastosowania następujących źródeł ciepła:
  1. podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub – jeśli wg stanu na dzień składania wniosku o dofinansowanie nie jest to możliwe (brak sieci) albo nie jest ekonomicznie uzasadnione (zbyt duże koszty przyłącza) należy rozważyć pozostałe opcje:
  2. instalacja źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) lub
  3. instalacja kotłów spalających biomasę, lub ewentualnie paliwa gazowe, ale gdy osiągnięte zostanie zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji CO2 (w przypadku zmiany paliwa o co najmniej 30%). Kotły muszą spełniać wymogi dla Ekoprojektu 2020.
  4. dopuszcza się również zastosowanie ogrzewania elektrycznego (kable/maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne itp.), pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE.
 6. Obliczenie dla nowych źródeł ciepła:
  1. wartości wskaźnika EP (zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej) – wymiana źródła ciepła musi prowadzić do zmniejszenia wskaźnika EP;
  2. wielkości emisji pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 – wymiana źródła ciepła musi prowadzić do zmniejszenia emisji pyłów;
  3. wielkości emisji CO2 – wymiana źródła ciepła musi prowadzić do zmniejszenia emisji CO2 (w przypadku zmiany paliwa redukcja CO2 o co najmniej 30%).

Uproszczonego audytu nie może wykonywać Grantobiorca.

Gmina Męcinka wyłoniła wykonawcę 96 szt. audytów – firmę EXERGON Sp. z o.o. Wykonawca, zgodnie z umową wykona uproszczone audyty energetyczne osobom zakwalifikowanym do bezpłatnych audytów.

Osoby, które nie zakwalifikowały się do bezpłatnych audytów również mogą ubiegać się o dofinansowanie wymiany źródła ciepła, lecz muszą przedstawić uproszczony audyt energetyczny sfinansowany we własnym zakresie. Wykonawcą audytu może być podmiot wyłoniony przez Gminę Męcinka lub inny posiadający odpowiednie kwalifikacje.

 Uproszczonego audytu nie może wykonywać Grantobiorca.

Osoby zakwalifikowane do bezpłatnych audytów nie ponoszą kosztów związanych z ich przygotowaniem, ponieważ to Gmina w ramach pozyskanej dotacji ponosi ich koszt. Zgodnie z umową koszt wykonania jednego audytu wynosi 282,90 zł brutto.

Osoby, które nie zakwalifikowały się do bezpłatnych audytów muszą sfinansować uproszczony audyt energetyczny we własnym zakresie. Wykonawcą audytu może być podmiot wyłoniony przez Gminę Męcinka lub inny posiadający odpowiednie kwalifikacje.

Uproszczonego audytu nie może wykonywać Grantobiorca.

Grantobiorca powinien zrealizować i rozliczyć inwestycję w terminie nie dłuższym nie 6 miesięcy po podpisaniu umowy o grant.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Skontaktuj się z nami

URZĄD GMINY MĘCINKA
Męcinka 11
59 – 424 Męcinka
tel. 76 871 34 47